Goed geregeld

Integriteitscode

De Integriteitscode is een handreiking om de integriteit van het eigen handelen binnen een specifieke context goed te kunnen interpreteren, beoordelen en af te wegen. De intentie van deze code is ook om een proces op gang te brengen van bewustwording van handelen en gedrag. De integriteitscode heeft expliciet niet tot doel om de verantwoordelijkheid voor integer handelen van een medewerker over te nemen, een ieder blijft zelf verantwoordelijk voor het tonen van integer gedrag. Deze integriteitscode is van toepassing op alle medewerkers inclusief het management, College van Bestuur en de Raad van Toezicht. De integriteitscode gaat in op: Omgang met publieke en overige middelen Omgang met collega’s/studenten/leerlingen/derden Belangenverstrengeling, relatiegeschenken en uitnodigingen Nevenfuncties en –activiteiten Aanvullend beleid Naleving
Integriteitscode

Klachtenregeling

Niet alles loopt zoals het hoort. Als we weten wat er fout gaat dan kunnen we er iets aan doen, dus als je een klacht hebt: laat het ons weten! Je kunt het online klachtenformulier invullen bij een van onze scholen, maar je kunt ook bellen (013 5397090). Meer info over klachten of over de toepassingen van het studenten-/cursistenstatuut. Kijk dan op het reglement klachtencommissie hieronder.
Klachtenprocedure ongewenst gedrag Onderwijsgroep
Bijlage 1
Reglement Klachtencommissie
ROC Tilburg 2010-2011
Reglement Klachtencommissie
Vmbo-scholen

Jaarverslagen

Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
zie https://jaarverslag2019.onderwijsgroeptilburg.nl
Jaarverslag 2018

Bestuurlijke agenda | onze opdracht

De bestuurlijke agenda geeft aan waar het College van Bestuur de komende jaren naar toe wil. En waar het College van Bestuur iedereen in de organisatie van ROC Tilburg en onze vmbo-scholen op wil aanspreken… met als doel om als organisatie klaar te zijn voor de toekomst! We willen vaker keuzes maken en niet te veel ballen in de lucht houden. In onderwijsland zien we een duidelijke ontwikkeling naar meer con­currentie, waarbij studenten en onze omgeving leidend worden. Om klaar te zijn voor deze ont­wikkelingen moeten we een maatschappelijke onderneming worden en ons dus ook anders neerzetten in de omgeving waarin wij opereren. Dat is niet alleen een kwestie van overleven, maar ook een voorwaarde om de belangrijke rol die wij hebben op een goede manier te kunnen blijven vervullen. De focuspunten voor onderwijs en diensten: omdat wij als organisatie niet aan alle doelstel­lingen die wij wensen, kunnen werken willen we een kader bieden in de vorm van enkele centrale doelstellingen. Onze doelstellingen: wij bieden uitstekend onderwijs aan al onze deelnemers, wij maken dat waar met partners, wij doen dat op basis van heldere afspraken, met lef en trots. En dat alles onder het dak (en de intentie) van: Duurzaam verbeteren.
Bestuurlijke agenda

Info voor leveranciers

Voor Onderwijsgroep Tilburg geldt een procuratieregeling. Hierin leest u wie binnen Onderwijsgroep Tilburg volmacht hebben tot het aangaan van externe contractuele verplichtingen namens Onderwijsgroep Tilburg. Vragen Met vragen over de procuratieregeling kunt u terecht bij het bestuurssecretariaat. Postadres: Onderwijsgroep Tilburg, bestuurssecretariaat, Postbus 1330, 5004 BH Tilburg, T 013 – 539 7090
Procuratieregeling
Overzicht procuratiehouders
Algemene voorwaarden
Informatiebeveiligings- en privacy beleid 2020
Checklist SLA
Programma van Eisen – Scorelijst
Programma van Eisen – Toelichting

Organogram

Organogram
Terug